. Hurricane Katrina Resources Hurricane Katrina Resources, Hurricane Katrina Resources --> --> -->

Bão Katrina

 Bão Katrina


 

 Home   Renaissance   Portrait   Nudes   Still Life   Watercolors   Landscapes   marine art   Small works   Miniatures   Animals and wildlife   Digital   Cartoons   Drawings   Other paintings   Images of The South   Images of Europe   Images of The Caribbean   Paintings of Nicaragua   Nicaragua   Ruben Dario   Photography   Biography   Artist's statement   Artist at work   Civil Rights   Sculpture   In progress   Mississippi   contact us   join with us   Links   IQ Societies links   Can you put this painting together   Could you help us to fix this Presidential House in Nicaragua?   katrina   Katrina search for friends and family   Katrina disability access version of resources 

Trang web để tìm Gia Đình và Bạn Bè Kể cả danh sách đăng ký Gia Đình của hội HỒNG THẬP TỰ


Danh sách đăng ký Gia Đình trên mạng của hội Hồng Thập Tự
Hay gọi số 1-877-LOVED-1S (1-877-568-3317)
Quan Trọng Danh sách này được xếp theo thứ tự tên đầu.
Dùng INTERNET EXPLORER thì dễ xem hơn


Trang Web để tìm trẻ lạc hay gọi số 1-800-THE-LOST

Tài Nguyên Giúp Đỡ Nạn Nhân Bão Katrina


·                                 Tài Nguyên theo thứ tự ABC


Bạn biết thêm tài nguyên khác?
Hãy gửi email đến [email protected]
Muốn xin cấp cứu hoặc trong trường hợp khẩn cấp xin gọi 911 hoặc dùng các số điện thoại dưới đây .

XIN HÃY TỰ NHIÊN MIRROR TRANG WEB NÀY và Email cho tôi để tôi thêm nó vào phần mirror.

Mirror Site
Mirror Site

Mirror Site
Mirror Site
Mirror Site
Mirror Site
Mirror Site

Spanish/Espanol
French
French (Canadian)
Chinese
Czech
Italian

Romanian
Russian
Tagalog

Thành thật cám ơn mấy chục người tình nguyện đã thông dịch, làm, đọc rồi sửa chữa lỗi trên những trang web và cả những trang gương nữa.

 

MỚI: WebChat Sống Dành cho những người làm việc, các nạn nhân, và những gia đình ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina.

 

Recursos en Espanol

-Số Điện Thoại liên lạc Khẩn Cấp
-U.S. Coast Guard
-LA Search & Rescue
-MI Search & Rescue

-Tìm Thân Nhân
-Hồng Thập Tự Danh Sách "I'm OK"
-Cứu cấp và nhận nuôi thú vật

-Quân nhân và Cựu Quân Nhân

-Tìm Nhà

-Đường Cấm Đi và nơi Tạm Trú

-Tăng Quà
-Tình Nguyện

-Tình Trạng Cập Nhật theo từng Họ đạo/Quận
-Truyền Hình Sống trên Mạng
-Tin Khí Tượng

-Những Nhu Cầu Hiện Tại
-Tình Nguyện về Y Tế

-Mua thêm thuốc khẩn cấp

-Đường dây nóng về Hãm Hiếp và Bạo Hành trong Gia Đình

-Giúp đỡ về Luật Pháp

-Ban quản trị các kinh doanh nhỏ
-Quyền lợi khi Thất Nghiệp
-IRS giảm thuế vì Thiên Tai

-Giúp đỡ về tiền nợ nhà và dịch vụ nhà băng

-Hôi những người nghiện rượu

-Giúp đỡ về thông dich ngôn ngữ

-Trưòng Học
-Đại Học

-Chuyển Thư Tín

-Hình từ Vệ Tinh

-Trung Tâm Phục Hồi Thiên Tai

-Đường dây nóng về các dịch vụ tiểu bang Louisiana


-Danh Sách Đăng Ký các Tài Nguyên toàn quốc

-FEMA
-EMA của tiểu bang
-EMA địa phương
-Thành phố New Orleans

Trạm thông tin của các nơi tạm trú khẩn cấp

-Các công ty Bảo Hiểm

Địa chỉ Liên Lạc

QUAN TRỌNG: Trang Red Cross "I'm OK" đã hoàn tất và bắt đầu hoạt động. Nếu qúy vị biết ai đang thất lạc hoặc cần cấp cứu thì khởi đầu xin gọi Coast Guard. Số điện thoại chính của hội Hồng Thập Tự là để dành cho những người bệnh nặng với những nhu cầu như Tiểu Đường, Mù Lòa, không di chuyển được, mới bị động tim hoặc động não, cần dưỡng khí, hoặc tê liệt. Quý vị có thể gọi các cơ quan Hồng Thập Tự địa phương ở ngoài vùng tai họa để lấy thêm chi tiết. Hội The Salvation Army và các tài nguyên trên mạng cũng có thể giúp quý vị tìm kiếm thân nhân. Nhiều người sau khi được cứu cấp đã được đưa đến các nơi tạm trú hoặc các bệnh viện.

Giúp Đỡ Khẩn Cấp/Tìm Kiếm & Cấp Cứu

Số điện thoại trong trường hợp thật khẩn cấp:

·                                 Cảnh Sát Tiểu Bang Louisiana: (800) 469-4828:

·                                 Phòng cấp cứu St. John: (985) 652-6338 | (985) 497-3321

·                                 Phòng cấp cứu Kenner: (504) 468-7200

·                                 Coast Guard: (225) 389-2133

·                                 Số miễn phí Coast Guard: 800-323-7233

·                                 Tìm Kiếm và Cấp Cứu Tiểu Bang Mississippi: 601-360-0054

Tìm Kiếm và Cấp Cứu U.S. Coast Guard

o                                                       Trung Tâm Thỉnh Cầu trên mạng của Coast Guard  

o                                                       Số miễn phí Coast Guard: 800-323-7233

o                                                       Coast Guard: (225) 389-2133

o                                                       225-925-7708

o                                                       225-925-7709

o                                                       225-925-3511

o                                                       Trang Web Katrina của Coast Guard bao gồm tin tức cập nhật về các hải cảng, các thuỷ lộ dành cho nhân viên của Coast Guard.

o                                                       Coast Guard khu số 8th

Số điện thoại khẩn cấp ở Louisiana dành cho những người đang gặp khó khăn: Cảnh Sát tiểu bang Louisiana:

o                                                       (225) 922-0325

o                                                       (225) 922-0332

o                                                       (225) 922-0333

o                                                       (225) 922-0334

o                                                       (225) 922-0335

o                                                       (225) 922-0341

o                                                       (225) 925-7398

Những số điện thoại khẩn cấp khác (New Orleans)

o                                                       Những dữ kiện về những nơi tạm trú, gọi 1-800-469-4828

o                                                       Cảnh Sát, Sở Cứu Hỏa & Khẩn Cấp Y Tế -- 911

o                                                       Truy Lùng và Cấp Cứu -- (225) 925-7708

o                                                       Cảnh Sát khu vực Crescent City Connection --(504) 364-8180

o                                                       Cảnh Sát New Orleans trường hợp Không khẩn cấp --(504) 821-2222

o                                                       Cảnh Sát tiểu bang Louisiana -- (504) 471-2775

o                                                       Văn Phòng An Ninh Quốc Gia -- (504) 658-6900

o                                                       Văn Phòng Khẩn Cấp Phòng Bị--(504) 658-8700

o                                                       Trung tâm Phòng Ngộ Độc -- (800) 256-9822

o                                                       Biện Hộ Quần Chúng --(504) 658-4015

Tìm Kiếm Bạn và Thân Nhân

Trang Web để tìm Bạn Bè và Gia Đình Gồm cả tên trong Danh Sách Đăng Ký Gia Đình của hội Hồng Thập Tự


Danh Sách Đăng Ký Gia Đình của hội Hồng Thập Tự. hoặc gọi số 1-877-LOVED-1S (LOVED-ONE-S)
(1-877-568-3317)
QUAN TRỌNG Danh Sách này được xếp theo thứ tự tên đầu.  HƠN NỮA DÙNG INTERNET EXPLORER THÌ CÓ VẺ DỄ XEM HƠN CẢ

Chi tiết về dịch vụ này  


Số Điện thoại để tìm Thân Nhân tại Hồng Thập Tự Houston 713-313-1628. Văn Phòng hội  Hồng Thập Tự địa phương nơi quý vị ở cũng có thể giúp quý vị được.


o       Trung Tâm Thỉnh cầu trên mạng của Coast Guard về người lạc hoặc kẻ bị bỏ rơi  

oSố điện thoại nóng tìm trẻ em thất lạc 1-800-THE-LOST hay là missingkids.com

o         Để báo cáo về những người thất lạc, hãy email về [email protected] hay lên mạng

o                                                       Báo cáo người thất lạc bên Louisiana  ở số 

§                                                                                225-925-6626

§                                                                                225-925-7708

§                                                                                225-925-7709

§                                                                                225-925-3511

§                                                                                225-925-7412

·                                 Mẫu đơn Thỉnh Cầu về sức khoẻ và trợ cấp xã hội của Salvation Army  


Yahoo! Tìm Bạn Bè và Thân Nhân Tìm nhiều Trang Web khác nhau.


Cần nhiều Người Tình Nguyện để lấy tên người từ nhiều trang Web bỏ vào danh sách ở neworleansnetwork.org để bạn bè và gia đình dễ liên lạc. Nếu quý vị giúp được thì xin vào trang này.


·                                 Hurricane Help

·                                 Danh Sách những người sống sót trận bão Katrina

·                                 National Next of Kin Registry

·                                 KatrinaConnections.com (có hình ảnh)

·                                 Gia Đình Quân Nhân "I'm OK" Line (888) 777-7731

·                                 New Orleans Police & Fire Reconnect

·                                 CNN Danh Sách những nơi An Toàn (Có địa chỉ những nơi tạm trú)

·                                 CNN "I'm OK" email: mailto: [email protected]

·                                 Danh Sách New Orleans Craigs

·                                 Danh Sách Jackson Craigs

·                                 Số điện thoại I’m OK của tờ báo Sun-Herald (866) 453-1925 và Trang Web

·                                 Danh Sách những kẻ sống sót của tờ Gulf Coast News (19,000+ tên)

·                                 Tin tức Gulf Coast (Trang Gương)

·                                 Tin tức Gulf Coast (Trang Gương)

·                                 Hộp thư điện thoại nóng “I'm OK” 1-877-206-7500. CÁCH XỬ DỤNG

·                                 Trang Trao đổi tin tức tìm người WWL  


·                                 Yahoo Katrina Message Boards

·                                 WWL I'm Ok Forum

·                                 hurricanerefugee.com

·                                 survivorsreunited.org

·                                 WDSU I'm OK Forum

·                                 Air America Voice Mail Service

·                                 katrinacheckin.org

·                                 Nola.com Forums

·                                 Hurricane Katrina Connection

·                                 familymessages.org

·                                 missingfriendsandfamily.blogspot.com

·                                 Worldslist Missing Persons

·                                 FindKatrina.com

·                                 Nola.com

·                                 Katrina Survivor Blog

·                                 hurricane katrina survivors

·                                 http://www.fullcircle.net/

·                                 http://www.nowpublic.com/node/17228

·                                 katrinacentral.com

·                                 neworleansrefugees.blogspot.com

·                                 hurricanekatrinasurvivors.com

·                                 Katrina Refugee Connect

·                                 I'm OK Free Email Messaging

·                                 Hurricane Victims Forum

·                                 Katrina Survivors Blog

·                                 Weather Channel Message Boards

·                                 Live Journal Roll Call

·                                 Employee Hotlines and Contacts

·                                 Employee Hotlines (MGM Mirage, Pepsi, USPS, Sav-A-Center,Penn National Gaming, Lockheed Martin and nhiều công ty khác)

·                                 Số điện thoại nóng để tìm thân nhân của Anh Quốc Hotline 020-7008 0000. Tòa Lãnh sự Anh Quốc ở Houston 001-713 659 6270.

·                                 Các văn phòng và sứ quán nước ngoài (Canada, UK, Australia)

Tờ The Times Picayune thông báo là Text Messaging có thể dùng được ngay khi điện thoại di động không xử dụng được.

Thông tin cứu tế Quân Nhân

·